ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

24
ΑΠΡ

Η ρήτρα μη ανταγωνισμού στις ΣΣΕ

της Μαριλένας Ηλιού

 

Το εργατικό δίκαιο, ως το δίκαιο της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του εργαζομένου και της κοινωνικής ισορροπίας των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας, δεν θα μπορούσε να είναι αδιάφορο απέναντι στις ιδιαίτερα περιοριστικές για τα συμφέροντα του εργαζομένου ρήτρες μη ανταγωνισμού. Οι ρήτρες αυτές συναντώνται κυρίως σε ατομικές συμβάσεις εργασίας ενώ σε μερικές χώρες (πχ Γαλλία) έχουν αποτελέσει και αντικείμενο ρύθμισης με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην Ελλάδα δεν συναντώνται σε ΣΣΕ.

 

11
ΑΠΡ

Η ζημία στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Της Μαριλένας Ηλιού

 

Σε περίπτωση παράνομης και υπαίτιας προσβολής άυλου αγαθού- αντικειμένου του απολύτου δικαιώματος της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή απλώς του προστατευόμενου έννομου συμφέροντος στο δίκαιο του ανταγωνισμού, χορηγείται από τις σχετικές διατάξεις, αξίωση προς αποζημίωση. Νομοτεχνικά για την αποκατάσταση της ζημίας απαιτείται η συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων που είναι κοινές σε κάθε περίπτωση -παράνομη προσβολή, υπαιτιότητα και αιτιώδης σύνδεσμος.  Η προσβολή ωστόσο των άυλων αγαθών παρουσιάζει ιδιαιτερότητα καθώς εξαιτίας της φύσης του αντικειμένου τους είναι ευχερέστερη η προσβολή τους και καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής ο υπολογισμός και η απόδειξη της ζημίας

31
ΜΑΡ

Αποζημίωση για στέρηση διατροφής σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου

της Μαριλένας Ηλιού

 

Η ΑΚ 928 εδ. β προβλέπει, κατ' εξαίρεση του γενικού κανόνα ότι δεν αποκαθίσταται η ζημία του εμμέσως ζημιωθέντος, ότι επί θανατώσεως προσώπου υφίσταται υποχρέωση προς αποζημίωση και έναντι τρίτου, ο οποίος δικαιούμενος από το νόμο να απαιτήσει την παροχή υπηρεσιών ή διατροφή από τον θανατωθέντα, στερήθηκε εξαιτίας του θανάτου αυτού το δικαίωμα αυτό. H ανωτέρω διάταξη αποσκοπεί να φέρει τον δικαιούχο στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν θανατωνόταν ο υπόχρεος να τον διατρέφει ή να του παρέχει υπηρεσίες. Επομένως από άποψη έκτασης, η αποζημίωση περιλαμβάνει ό,τι θα όφειλε να καταβάλει ο θανατωθείς στον δικαιούχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του οικογενειακού δικαίου.

30
ΜΑΡ

Ζημία συνεπεία θανάτωσης προσώπου - ΑΚ 928

της Ηλιού Μαριλένας

Όταν η αδικοπραξία έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τη θανάτωση ορισμένου προσώπου, γεννάται συχνά ζημία και σε τρίτους. Κατ' αρχήν στις περιπτώσεις αυτές οι ζημιωθέντες τρίτοι δεν έχουν αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη της αδικοπραξίας γιατί η αποκατάσταση της ζημίας τρίτων δεν εμπίπτει στον προστατευτικό σκοπό των διατάξεων για τις αδικοπραξίες. Κατά κανόνα δικαιούχος της αποζημίωσης από αδικοπραξία είναι εκείνος που άμεσα ζημιώθηκε από αυτήν, δηλαδή το υποκείμενο του δικαιώματος ή του προστατευόμενου συμφέροντος που προσβλήθηκε από την αδικοπραξία. Κατ' εξαίρεση όμως από την αρχή αυτή, οι ΑΚ 928 και 929 εδ. β παρέχουν σε μια ομάδα προσώπων έμμεσα ζημιωθέντων από την αδικοπραξία, αξίωση αποζημίωσης κατά του υπευθύνου.

17
ΟΚΤ

Συνυπολογισμός Ζημιάς και Κέρδους

της Μαριλένας Ηλιού

Συχνά παρατηρείται το ίδιο το ζημιογόνο γεγονός να έχει και ορισμένες οικονομικές “ωφέλειες” για τον ζημιωθέντα. Το προκληθέν εκ του ζημιογόνου γεγονότος κέρδος του ζημιωθέντος μπορεί να συνίσταται σε απόκτηση κάποιων αξιώσεων κατά τρίτων που αν δεν είχε συμβεί το ζημιογόνο γεγονός δεν θα γεννιόντουσαν, στην είσπραξη κάποιων ποσών από τρίτους που έγινε μετά το ζημιογόνο γεγονός και λόγω αυτού, προκειμένου να αντιμετωπίσει ο ζημιωθείς ευκολότερα τις συνέπειές του, στην πρόωρη επαγωγή μιας κληρονομίας, σε ωφέλειες που προέκυψαν τελείως τυχαία,  ωφέλειες που απέκτησε ο ζημιωθείς λόγω μιας δικής του προσπάθειας και μέριμνας, για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που συνεπάγεται ένα ζημιογόνο γεγονός.

16
ΟΚΤ

Ο κανόνας του συγκεκριμένου υπολογισμού της ζημιάς στο δίκαιο της αποζημίωσης και οι εξαιρέσεις αυτού

της Ηλιού Μαριλένας

Το θέμα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία είναι το πώς γίνεται ο προσδιορισμός της έκτασης της αποκαταστατέας ζημίας, το αν δηλαδή ακολουθούμε πάντα τον κανόνα του συγκεκριμένου υπολογισμού της ζημίας, ειδικότερα ζητήματα σχετικά με αυτόν και πότε κατ' εξαίρεση εφαρμόζουμε τον αφηρημένο υπολογισμό.

19
ΙΟΥΛ

Αλληλόχρεος Λογαριασμός (αυτοτέλεια των απαιτήσεων, ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου-εγγυητών)

της Ηλιού Μαριλένας

 

Ο αλληλόχρεος λογαριασμός δεν είναι μόνο είδος τραπεζικού λογαριασμού αλλά και ιδιότυπη σύμβαση της πρακτικής των εμπορικών και τραπεζικών συναλλαγών. Συνάπτεται με αφορμή τη σχέση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δύο προσώπων και έχει ως περιεχόμενο ότι οι  δημιουργούμενες από τις σχέσεις τους απαιτήσεις και καταβολές (αποστολές) θα καταχωρούνται σε λογαριασμό. Βασικό γνώρισμά του είναι ότι σύμφωνα με τη συμφωνία, ο λογαριασμός θα κλείνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε θα επέρχεται συμψηφιστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν  απαιτήσεων και καταβολών σε όση έκταση καλύπτονται , θα διατηρείται δε υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους το κατάλοιπο που θα προκύπτει από την αντιπαραβολή των κονδυλίων της χρεοπίστωσης, το οποίο και μόνο θα είναι απαιτητό. Επομένως μέχρι να κλείσει ο λογαριασμός επέρχεται αναστολή επιδίωξης ικανοποίησης από τις κατ' ιδίαν καταχωρισμένες απαιτήσεις.

Σύμφωνα και με την κρατούσα νομολογία υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασμός όταν “ δυο πρόσωπα, από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι έμπορος, συμφωνούν να καταχωρίζουν τις μεταξύ τους δοσοληψίες σε κονδύλια πίστωσης και χρέωσης τα οποία μολονότι διατηρούν το νομικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από την καταχώρισή τους την αυτοτέλειά τους και δεν μπορούν να επιδιωχθούν ή διατεθούν χωριστά με αποτέλεσμα να οφείλεται μόνο το κατάλοιπο που προκύπτει κατά το κλείσιμο του λογαριασμού με την αντιπαραβολή των κονδυλίων”.

 

 

08
ΙΟΥΛ

Προσωπικά Δεδομένα και Εργασιακές Σχέσεις

της Μαριλένας Ηλιού

 

Με την αναδιάρθρωση  της εργασίας, την εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογικών μεθόδων άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος  στο πεδίο της εργασιακής σχέσης, καθίσταται πλέον σαφής ο κίνδυνος για τα ατομικά θεμελιώδη δικαιώματα από αθέμιτες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων- ο έλεγχος των εργαζομένων καθίσταται λιγότερο προφανής και περισσότερο διαδεδομένος.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα